CA Foundation Results

CA-FOUNDATION

GAURAV SHRAWAGI

EKTA DHIRAN

PRATIKSHA ROCHALANI

POONAM PAREKH

RINKU SHENDE

YASH HEDA

MOHITKUMAR BANSAL

SANKIT GALA

TANUSHREE UPLENCHWAR

RADHARMAN LAHOTI

PALAK AGRAWAL

HARDIK CHORDIYA

ANKIT AGRAWAL

CA-INTERMEDIATE

SHIKHA AGRAWAL

EKTA DHIRAN

PRATIKSHA ROCHALANI

RINKU SHENDE

POONAM PAREKH

YASH HEDA

SANKIT GALA

MOHITKUMAR BANSAL

TANUSHREE UPLENCHWAR

RADHARMAN LAHOTI

PALAK AGRAWAL

NIDHI AGRAWAL

HARDIK CHORDIYA

ANKIT AGRAWAL

GAURAV SHRAWAGI

EKTA DHIRAN

PRATIKSHA ROCHALANI

POONAM PAREKH

RINKU SHENDE

YASH HEDA

MOHITKUMAR BANSAL

SANKIT GALA

TANUSHREE UPLENCHWAR

PALAK AGRAWAL

RADHARAMAN LAHOTI

ANKIT AGRAWAL

NIDHI AGRAWAL

CS-FOUNDATION

POONAM PAREKH

SHIKHA AGRAWAL

PRATIKSHA ROCHLANI

POONAM PAREKH

HARDIK CHORDIYA

SHIKHA AGRAWAL

PRATIKSHA ROCHLANI

POONAM PAREKH

YASH HEDA

HARDIK CHORDIYA